Sistema interno de información

Sistema interno de información

O fomento dunha cultura de cumprimento normativo e a aplicación de altos estándares éticos na totalidade das nosas actuacións profesionais son eixos fundamentais da nosa organización.

Coa vontade empresarial de reforzar estes dous piares, implementamos un Programa de Compliance que contén medidas para a prevención, detección e corrección de riscos de incumprimentos normativos ou éticos na nosa contorna. A posta en práctica dun Sistema Interno de Información dispoñible para todos os nosos membros e calquera terceiro vinculado a nós por unha relación profesional atópase entre as medidas anteriormente mencionadas. Estes sistemas xogan un papel fundamental no impulso do bo goberno corporativo, coadxuvando na creación dun clima laboral e profesional de confianza. Deste xeito contribúen á prevención xeral e á detección daquelas condutas contrarias ás leis e á normativa interna da organización.

Para a súa correcta aplicación contamos cunha Política para a xestión do Sistema Interno de Información, accesible na seguinte ligazón. Nela recóllense os principios reitores que se aplicarán na xestión da información a través deste Sistema, o procedemento que rexerá a súa execución e a protección dos usuarios que accedan ao mesmo. A recepción da comunicación e o acceso ao seu contido por todas aquelas persoas autorizadas para este fin, así como a súa posterior tramitación, realizaranse de xeito discreto e confidencial, garantindo o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Print Friendly, PDF & Email