Políticas do sistema de xestión

Políticas do sistema de xestión

1. Serikat

Poderás atoparnos alí onde se cruzan as necesidades dos nosos clientes coas tecnoloxías emerxentes, para mellorar e transformar o seu negocio. O noso reto é simple, cumprir cos nosos compromisos. Traballamos con clientes audaces que diariamente abren novos camiños; cremos que coa tecnoloxía e datos axeitado podemos, entre todos, buscar solucións e facer da nosa contorna un mundo mellor. Axudamos aos nosos clientes con aqueles servizos, produtos e solucións que forman parte do universo das Tecnoloxías da Información.

2. O sistema de xestión

Serikat desenvolveu un sistema de xestión que inclúe conceptos como responsabilidade social, calidade, medio ambiente, sostibilidade, eficiencia enerxética, seguridade e saúde laboral, seguridade industrial e da información, seguridade da cadea de subministración, servizos de tecnoloxías da información, innovación ou riscos.

O Comité de Dirección de Serikat estableceu as políticas que a continuación se describen como punto de referencia a partir do que se constrúe o sistema de xestión e do que derivan os obxectivos.

En Serikat comprometémonos a manter e mellorar continuamente o noso sistema de xestión. É un compromiso e unha responsabilidade de todos cumprir os requisitos definidos no sistema de xestión e cumprir, ademais, cos requisitos legais e regulamentarios aplicables a cada caso.

As políticas do sistema de xestión son comunicadas a todos os empregados e son vinculantes para todos eles. Así mesmo, poñemos a disposición dos nosos provedores e subcontratistas estas políticas co obxecto de que se adhiran a elas e as subscriban e tamén se atopan a disposición de calquera persoa ou entidade que as solicite.

3. Políticas

3.1. Política de Responsabilidade Social

En Serikat apostamos por un crecemento sostible dende o punto de vista económico, social e medio ambiental. Temos como propósito subministrar servizos de alta calidade buscando, de xeito responsable e eficiente, o crecemento económico e a creación de valor para os nosos clientes, accionistas, traballadores, empresas colaboradoras, administracións públicas e sociedade en xeral, favorecendo o desenvolvemento da contorna social no que operamos e utilizando de xeito racional os recursos naturais necesarios para a nosa actividade.

En liña con esta política de responsabilidade social adoptamos compromisos como:

 • Establecemos prácticas responsables de contratación que tratan de aumentar a taxa de emprego e en loita contra a exclusión social.
 • Promovemos comportamentos que favorezan a saúde e seguridade no traballo dos nosos propios traballadores e un maior control dos contratistas no ámbito da saúde e a seguridade.
 • Promovemos entre os nosos empregados a concienciación e sensibilización cara á redución do impacto ambiental xerado.
 • Comprometémonos a cumprir cos principios descritos no Pacto Mundial das Nacións Unidas.

3.2. Política de Seguridade e Saúde no Traballo

O noso COMPROMISO: A túa SEGURIDADE

Serikat entende que a xestión da Seguridade e Saúde ten un carácter prioritario e estratéxico como elemento que promove os resultados empresariais. É un factor clave que rexe o liderado empresarial e que se basea nestes fundamentos:

Compromiso

Velar pola protección da saúde e o benestar das persoas que traballan para Serikat e proporcionar condicións de traballo seguras e saudables para a prevención de lesións e deterioro da saúde. Este compromiso é irrenunciable, polo que Serikat o integra na actividade que desenvolve e adopta as medidas necesarias para garantir o seu cumprimento.

Fomentar a integración da cultura preventiva como base da cultura empresarial, establecendo a Seguridade e Saúde como unha responsabilidade individual que condiciona o devir da empresa, fomentando a consulta e a participación dos traballadores.

Principios

As persoas son o recurso máis valioso da organización, nada é máis importante que a súa Seguridade e Saúde.

Resulta incompatible realizar calquera actividade que se antepoña á Seguridade e Saúde das persoas. Todos os traballos débense planificar e executar pensando na Seguridade.

A Seguridade é responsabilidade de cada persoa que compón Serikat, pero en especial da Dirección e daqueles que xestionan grupos de persoas. E débese xestionar como tal.

Os accidentes son fundamentalmente fallos de xestión, polo que todo accidente pode ser evitado eliminando os perigos e reducindo os riscos.

A lexislación vixente, así como outros requisitos que a empresa subscriba voluntariamente son de obrigado cumprimento.

Actitude

As persoas que compoñen Serikat, deben coñecer e asumir as súas funcións e responsabilidades en materia de Seguridade e Saúde.

Esta política é coñecida por todas as persoas que integran Serikat e ao ser pública está a disposición de quen a requira.

A xestión da Seguridade e Saúde está baseada nun proceso de mellora continua que establece obxectivos específicos para tal fin.

3.3. Política de Calidade

Durante estes anos de historia, Serikat foi quen de responder aos diferentes desafíos do mercado, ofrecendo e desenvolvendo as solucións máis eficaces para satisfacer as demandas dos seus clientes.

A nosa idea de axudar aos clientes nos seus negocios consiste en identificar como deben ser as cousas. Para # <#NOMBRE_CORTO#># supón un traballo en equipo, un reto; para os clientes tradúcese en solucións á súa medida.

eé un lema insignia na nosa filosofía empresarial.

Porque só xuntos, co compromiso e o esforzo de todos e cada un de nós, podemos avanzar neste proxecto conxunto. Para crecer hai que crear e para crear hai que crer; e todo iso só se consegue cunha receita: traballar, traballar e traballar máis ca nunca. Este é o noso compromiso.

3.4. Política Ambiental

Serikat ten como obxectivo dar servizo aos seus clientes adecuándose ás súas necesidades e ser competitivo no mercado ao que pertence, integrando criterios de desenvolvemento sostible, xestión eficiente de recursos, protección da contorna e respecto ás demandas da sociedade.

Por iso fai públicos os principios da súa Política Medio Ambiental:

 1. Cumprir cos requisitos legais de carácter ambiental e outros requisitos ambientais aplicables á súa actividade e aos servizos prestados.
 2. Comunicar os nosos requisitos ambientais aos nosos provedores, incluídos os contratistas, e instalos á adopción de boas prácticas ambientais.
 3. Reducir os impactos ambientais xerados, entre outros, polo consumo de auga e de enerxía, por emisións á atmosfera e pola xestión inadecuada dos residuos, sendo esta a tarefa central da nosa política de xestión ambiental.
 4. Fomentar a protección do medio ambiente e a prevención da contaminación como unha importante responsabilidade que leva a velar polo cumprimento de modelos referenciais axeitados para a nosa actividade.
 5. 5. Mellorar continuamente a eficiencia do sistema de xestión, coa finalidade de que mellore o desempeño ambiental da organización.

A protección do medio ambiente esixe de todas as persoas da organización un comportamento responsable acorde ás esixencias da realidade actual.

3.5. Políticas de Seguridade

En Serikat entendemos a seguridade como un proceso integral, que debe ter en conta unha análise de riscos que garanta que cada ameaza é xestionada cos recursos axeitados que permita poñer en marcha mecanismos de mitigación deseñados para reducir eses riscos.

Para iso documentamos, implantamos, mantemos e melloramos continuamente os nosos procedementos de seguridade, establecendo as medidas que deben ser adoptadas en cada caso.

Política de Seguridade Física

Un control eficaz de la seguridad física debe establecer medidas de protección orientadas a prevenir los accesos no autorizados a sus instalaciones.

Por ello Serikat ha decidido implantar, entre otras medidas de seguridad, un procedimiento de control de acceso a sus instalaciones que afecta a trabajadores, proveedores, visitas y vehículos.

Política de Seguridad de la Información

Nas sociedades baseadas no coñecemento a información é un activo estratéxico para as organizacións.

En Serikat recoñecemos a importancia de identificar e protexer os nosos activos de información, evitando a destrución, divulgación, modificación e utilización non autorizada de toda información relacionada con clientes, provedores, empregados, estratexia, xestión ou calquera outro concepto.

Por iso comprometémonos a protexer os recursos de información de Serikat e a tecnoloxía utilizada para o seu procesamento fronte a ameazas, internas ou externas, deliberadas ou accidentais, co fin de asegurar a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade, legalidade e fiabilidade da devandita información.

Política de Protección de Datos de Carácter Persoal

Comprometémonos a tratar coa debida rigorosidade os datos de carácter persoal aos que temos acceso.

Todas as persoas que teñan acceso a datos de carácter persoal están obrigadas a cumprir o establecido no documento de seguridade (onde se recollen as medidas de índole técnica e organizativa de acordo coa normativa de seguridade vixente).

Poñemos a disposición dos cidadáns que así o requiran a posibilidade de exercer os dereitos que a lei lles outorga en relación aos seus datos de carácter persoal, que son incluídos nos tratamentos da información dos que somos responsables.

Política de Seguridade na Cadea de Subministración

En Serikat a nosa prioridade é crear as mellores solucións para cada cliente que aspira a lograr cadeas de subministración seguras e eficientes.

Para iso apostamos pola plena integración da xestión da seguridade dentro da actividade comercial que desenvolvemos na cadea de subministración.

En Serikat, como operador de transporte e plataformas loxísticas, comprometémonos a prestar un servizo integral de xeito eficaz, fiable e seguro en todos os puntos da cadea de subministración, promovendo a loita contra as principais actividades delituosas que a ameazan (roubo, contrabando, fraude, etc.); dispoñendo de persoal comprometido coa aplicación de prácticas seguras e empregando parámetros de seguridade que brinden a fiabilidade necesaria para previr os riscos en calquera tipo de actividade irregular ou sospeitosa.

3.6. Política de Continuidade da Actividade e Dispoñibilidade dos Sistemas de Información

O obxecto da presente política é asegurar, sobre a base das mellores prácticas en Continuidade da Actividade e Dispoñibilidade dos Sistemas de Información:

 • Que se documentou un Plan de Continuidade/Dispoñibilidade, de agora en diante “o Plan”, para protexer a Serikat, aos seus asociados, aos seus clientes, aos seus empregados e recursos de todas as ameazas, tanto internas como externas, deliberadas ou accidentais.
 • Que todas as actividades relacionadas co Plan lévanse a cabo dunha forma ordenada, coordinada e homoxénea.
 • Que o Plan correspóndese co tamaño, complexidade e natureza da organización, cubríndose en todo momento as necesidades cambiantes do negocio.
 • Que responde á definición dun espazo de xestión necesario para manter a eficacia do Plan.
 • Que o Plan revísase polo menos unha vez ao ano, para asegurar que os requisitos cumpren o acordado baixo todas as circunstancias, dende a normalidade ata a perda grave do servizo.
 • Que o Plan próbase sempre que se produza un cambio importante no ámbito do negocio.
 • Que o Plan está apoiado por copias de seguridade, segundo o establecido nos procedementos internos da organización.

Print Friendly, PDF & Email