Política de Privacidade

Política de Privacidade

SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. tratará os datos de xeito confidencial, con todas as garantías legais e de seguridade que
impón o Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 (en diante, RGPD) e a Lei Orgánica 3/2019, de
5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como a Lei 34/2002, de
11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, e resto da normativa española
vixente.

1. IDENTIFICACIÓN

  • Titular: SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A.
  • Domicilio: C/ Ercilla, 19 5ª (48009 BILBAO).
  • CIF: A48476006.

Para garantir a adecuada xestión no tratamento dos seus datos SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. ten designado un Delegado de
Protección de Datos (en diante, DPD), con quen se poderá poñer en contacto a través do seguinte enderezo: #
<#MAIL_DPD#>#.

2. INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

Mediante a aceptación da presente Política de Privacidade, o usuario queda informado e presta o seu consentimento
libre, informado, específico e inequívoco para que os datos persoais que facilite a través da páxina web situada
na URL https://serikat.es/ (en diante, o “Sitio Web”) sexan tratados por SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A., así como
los datos derivados de su navegación y aquellos otros datos que pueda facilitar en un futuro.

3. OBRIGATORIEDADE DE FACILITAR OS DATOS

Os datos persoais que se faciliten a través das comunicacións realizadas no formulario ou ao enderezo de correo
electrónico do Sitio Web non son obrigatorios, agás que no campo requirido se especifique o contrario ou que
posteriormente sexan requiridos para cumprir co propósito da consulta. Daquela, se non se facilitan os mesmos ou
non se facilitan correctamente non se poderán atender as mencionadas finalidades, sen prexuízo de que poderá
visualizar libremente o contido do Sitio Web.

4. CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS DATOS PERSOAIS DO USUARIO DO SITIO WEB?

Os datos persoais facilitados no formulario ou a través das comunicacións realizadas ao correo electrónico do
Sitio Web serán tratados coas finalidades de xestión da consulta realizada, envío de información achega dos
produtos ou servizos interesados polo usuario e/ou prestación do servizo solicitado.

5. QUE DATOS DO USUARIO DO SITIO WEB TRATAMOS?

O tipo de datos persoais que recollemos e tratamos dos usuarios do Sitio Web, para a xestión da súa consulta,
envío da información comercial solicitada e prestación do servizo solicitado son datos identificativos (nome e
apelidos), datos de contacto (enderezo de correo electrónico) e aqueloutros datos facilitados polos propios
usuarios nos campos abertos de “mensaxe”.

Correspóndelle ao usuario a obriga de facilitar os datos de xeito veraz e mantelos actualizados. No caso de que o
usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co seu consentimento e comprométese a trasladarlle a
información contida nesta Política de Privacidade, eximindo ao propietario do Sitio Web de calquera
responsabilidade neste sentido. Con todo, o propietario do Sitio Web poderá levar a cabo as verificacións
periódicas para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á
normativa de protección de datos.

6. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS DO USUARIO?

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais recollidos a través do Sitio Web é o consentimento expreso
do interesado (artigo 6.1.a) do RGPD), quen voluntariamente proporciona os seus datos persoais ao enderezo de
correo electrónico facilitada e/ou marca a casa de aceptación do formulario, facilitando así o lexítimo
consentimento para que os datos persoais sexan tratados conforme ás finalidades da presente política de
privacidade.

Así mesmo, o tratamento dos seus datos basearase na execución dun contrato no caso de que as consultas suscitadas
a través da páxina web impliquen a aplicación, a petición do interesado, de medidas pre-contractuais.

A lexitimidade das comunicacións comerciais relacionadas con servizos ou produtos similares aos solicitados ou
contratados atópase no interese lexítimo do responsable do tratamento.

7. CON QUE DESTINATARIOS SE COMPARTIRÁN OS DATOS DO USUARIO?

Os datos persoais tratados poderán ser comunicados, para alcanzar as finalidades detalladas anteriormente, a
outras empresas de Grupo Erhardt ou, para a xestión da relación contractual interesada polo usuario, a empresas
colaboradoras na prestación do servizo.

8. CONSERVACIÓN DOS DATOS

Conservaremos a información e os datos de carácter persoal durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade
para a cal se obtiveron os datos, así como para atender as posibles reclamacións ou responsabilidades que xurdan
como consecuencia do tratamento dos datos.

Con carácter xeral, unha vez finalizada a consulta ou a prestación do servizo, procederase ao bloqueo dos datos,
non realizando sobre os mesmos ningún tratamento máis aló de mantelos a disposición das autoridades públicas e a
Administración de Xustiza, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento. Transcorrido o
prazo de prescrición procederase á súa supresión. Con todo, ante tratamentos nos que non sexa necesaria a
consideración de responsabilidades derivadas do tratamento, SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. procederá á supresión dos datos tralo
tempo necesario para garantir un axeitado cumprimento da finalidade para a cal foron recollidos.

9. EXERCICIO DE DEREITOS

O usuario pode enviar un escrito ao enderezo postal indicado no encabezado da presente Política, ou ben por medio
dun correo electrónico ao enderezo dpd@serikat.es achegando unha fotocopia do seu documento de identidade, en
calquera momento e de xeito gratuíto, para as seguintes accións: revogar os consentimentos outorgados, obter
confirmación relativa a se estamos a tratar datos persoais que concirnen ao usuario, acceder aos seus datos
persoais, corrixir datos incorrectos ou incompletos, solicitar a eliminación dos seus datos persoais cando,
por algún motivo, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que se obtiveron, obter a limitación
do tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións previstas na normativa de protección de
datos, solicitar a portabilidade dos datos facilitados polo usuario e interpoñer unha reclamación relativa á
protección dos seus datos persoais ante a autoridade de control competente.

10. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Trataremos os datos do usuario en todo momento de forma absolutamente confidencial e gardando o preceptivo deber
de secreto respecto dos mesmos, de conformidade co previsto na normativa de aplicación, adoptando ao efecto as
medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos seus datos e eviten a súa
alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos
datos almacenados e os riscos a que están expostos.

Print Friendly, PDF & Email