Aviso legal

Aviso legal

1. OBXECTO E ACEPTACIÓN

O presente aviso legal regula o acceso, navegación e utilización do sitio web https://serikat.es/ (en adelante, el Sitio
Web) (de aquí en diante o Sitio Web) propiedade de SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A..

A navegación polo Sitio Web atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas
de todas as disposicións incluídas no presente Aviso Legal, que poderán ser modificadas ou substituídas polo seu
titular en calquera momento e sen previo aviso. En caso de non estar de acordo con todo ou parte deste Aviso
Legal, o usuario debe absterse de utilizar o Sitio Web.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do Sitio Web de conformidade coas leis, a orde pública, a boa fe e
todas as disposicións incluídas neste Aviso Legal. O usuario responderá fronte ao Propietario do Sitio Web ou
fronte a terceiros dos danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento desta
obrigación.

O Propietario do Sitio Web resérvase o dereito a modificar a presentación, configuración e contido da Web, así
como as condicións requiridas para o seu acceso e/ou utilización. O acceso e utilización dos contidos do Sitio
Web trala entrada en vigor das súas modificacións ou cambios supoñen a aceptación destes.

2. IDENTIFICACIÓN

De acordo co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio
Electrónico (LSSI) infórmaselle de que:

SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. é unha sociedade con domicilio en C/ Ercilla, 19 5ª (48009 BILBAO), C.I.F.
A48476006 e debidamente inscrita no Rexistro Mercantil de
VIZCAYA Tomo BI237; Folio 46; Folla BI1020A;
Inscripción 1ª.

As comunicacións co Propietario do Sitio Web consideraranse eficaces cando se dirixan á dirección postal
indicada ou ao enderezo de correo electrónico info@serikat.es

3. ACCESO E REXISTRO

O acceso e navegación polo Sitio Web é libre, gratuíto e non require rexistro. Con todo, o Propietario do Sitio
Web pode establecer que a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos estea condicionado pola obriga de encher o
correspondente formulario ou polo previo rexistro na área cliente.

Toda a información que comunique o usuario a través dos formularios do Sitio Web deberá ser veraz, debendo
manter a información facilitada perfectamente actualizada. Os usuarios son responsables das posibles
consecuencias, erros e fallos que posteriormente se poidan derivar da falta de veracidade dos datos.

Para a utilización daqueles servizos do Sitio Web que requiran o uso de claves de acceso (nome de usuario e
contrasinal), o usuario comprométese á súa custodia e correcta utilización. O Propietario do Sitio Web non se
fai responsable de ningún prexuízo en que o usuario ou terceiros poidan incorrer como consecuencia de que outras
persoas utilicen o seu contrasinal, con ou sen o seu coñecemento e/ou consentimento. O Propietario do Sitio Web
comprométese a cumprir co deber de segredo respecto das claves rexistradas polos usuarios e a non divulgar o
contrasinal utilizada polo usuario a calquera outra persoa, agás no caso de que, en estrito cumprimento de
requirimentos xudiciais ou administrativos, lle sexa esixida.

4. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Propietario do Sitio Web é titular ou, no seu caso, conta coas licenzas correspondentes sobre os dereitos de
explotación de propiedade intelectual e industrial do Sitio Web, así como dos dereitos de propiedade intelectual
e industrial sobre a información, materiais e contidos. En ningún caso entenderase que o acceso, navegación e
utilización do Sitio Web por parte do usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou
parcial de devanditos dereitos por parte do Propietario do Sitio Web.

O usuario dispón dun dereito de uso dos contidos e/ou servizos do Sitio Web estritamente privado. O Propietario
do Sitio Web non se responsabiliza do uso que cada usuario lle dea aos materiais postos a disposición neste
sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos.

As referencias a marcas, nomes comerciais ou outros signos distintivos, xa sexan titularidade do Propietario do
Sitio Web ou de terceiras empresas, levan implícitas a prohibición sobre o seu uso sen o consentimento do
Propietario do Sitio Web ou dos seus lexítimos titulares. Quedan reservados todos os dereitos de propiedade
intelectual e industrial sobre os contidos e/ou servizos do Sitio Web e, en particular, queda prohibido
modificar, copiar, reproducir, comunicar publicamente, transformar ou distribuír, por calquera medio e baixo
calquera forma, a totalidade ou parte dos contidos incluídos no Sitio Web, para propósitos públicos ou
comerciais, se non se conta coa autorización previa, expresa e por escrito do Propietario do Sitio Web ou, no
seu caso, do titular dos dereitos correspondentes.

5. ENLACES A OUTRAS PÁXINAS WEB

No caso de que no Sitio Web se amosasen enlaces a outras páxinas web mediante diferentes botóns, links, banners
ou contidos embebidos, o Propietario do Sitio Web informa que estes se atopan directamente xestionados por
terceiros, non tendo o Propietario do Sitio Web nin medios humanos, nin técnicos para coñecer de forma previa,
controlar e/ou aprobar toda a información, contidos, produtos ou servizos facilitados por outros sitios web aos
que se poidan establecer enlaces dende o presente Sitio Web.

En consecuencia, o Propietario do Sitio Web non poderá asumir ningún tipo de responsabilidade por calquera
aspecto relativo á páxina web á que se puidese establecer un enlace dende o Sitio Web. É responsabilidade do
usuario ler e aceptar os termos de uso e políticas de privacidade publicados nos sitios web enlazados ou
aplicacións vinculadas.

6. CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB

Non está permitido, e por tanto, as súas consecuencias serán da exclusiva responsabilidade do usuario, o acceso
ou a utilización do Sitio Web con fins ilegais ou non autorizados, con ou sen finalidade económica e, máis
especificamente, e sen que a seguinte listaxe teña carácter absoluto, queda prohibido:

 1. Introducir, almacenar ou difundir mediante o Sitio Web programas, datos, virus, código ou calquera outro
  dispositivo electrónico ou físico que sexa susceptible de causar danos no mesmo, en calquera dos servizos ou
  en calquera dos equipos, sistemas ou redes do Propietario do Sitio Web, de calquera outro usuario, ou, en
  xeral, de calquera terceiro.
 2. Rexistrarse a través do Sitio Web cunha identidade falsa ou suplantando a identidade de terceiros.
 3. Acceder sen autorización a calquera sección do Sitio Web, a algún servidor do Propietario do Sitio Web ou
  aos servizos ofrecidos a través do Sitio Web, por medio de piratería informática ou falsificación,
  extracción de contrasinais ou calquera outro medio ilexítimo.
 4. Levar a cabo algunha acción que provoque unha saturación desproporcionada ou innecesaria na infraestrutura
  do Sitio Web ou nos sistemas ou redes do Propietario do Sitio Web.
 5. O incumprimento de calquera das anteriores obrigacións polo usuario poderá levar aparellada a adopción, por
  parte do Propietario do Sitio Web, das medidas oportunas amparadas en Dereito.

7. RESPONSABILIDADES E GARANTÍAS

O contido do presente Sitio Web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa. O Propietario
do Sitio Web non pode garantir plenamente o acceso a todos os contidos, nin a fiabilidade, utilidade ou
veracidade de absolutamente toda a información e/ou dos servizos do Sitio Web, nin tampouco da vixencia ou
actualidade da documentación posta a disposición dos usuarios do Sitio Web. En consecuencia, o Propietario do
Sitio Web non garante nin se fai responsable de: (i) a continuidade dos contidos do Sitio Web; (ii) a ausencia
de erros en devanditos contidos; (iii) a ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños no Sitio Web ou no
servidor que o subministra; (iv) a invulnerabilidade do Sitio Web e/ou a imposibilidade de vulnerar as medidas
de seguridade que se adopten na mesma; (v) a falta de utilidade ou rendemento dos contidos do Sitio Web; e (vi)
os danos ou prexuízos que cause, a si mesmo ou a un terceiro, calquera persoa que infrinxise as condicións,
normas e instrucións do Sitio Web ou a través da vulneración dos sistemas de seguridade do Sitio Web.

Con todo, o Propietario do Sitio Web declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas
posibilidades e do estado da técnica, para garantir o funcionamento do Sitio Web e reducir ao mínimo os erros do
sistema, tanto dende o punto de vista técnico, como dos contidos publicados no Sitio Web.

En todo caso, o Propietario do Sitio Web resérvase o dereito a suspender, modificar, restrinxir ou interromper,
temporal ou permanentemente, o acceso ao Sitio Web, con ou sen previa notificación, sen que medie a posibilidade
do usuario de esixir indemnización algunha por esta causa.

8. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES

De conformidade co disposto pola lexislación vixente e aplicable en materia de protección de datos persoais,
todos os datos de carácter persoal facilitados durante a utilización do Sitio Web serán tratados de conformidade
co disposto na Política de Privacidade, a cal debe ser lida,
comprendida e aceptada para a utilización do presente Sitio Web.

Así mesmo, o sitio Web utiliza cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao dispositivo de
quen accede á páxina) para o correcto funcionamento e visualización dos contidos do Sitio Web por parte do
usuario. Para máis información acceda á nosa Política de cookies.

9. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

As cláusulas contidas no presente Aviso Legal réxense pola lexislación española. As partes sométense
expresamente, para a resolución dos conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais de
BILBAO.

Print Friendly, PDF & Email