Somos deste xeito

Abertos, áxiles e responsables

SOMOS DESTE XEITO

/
Somos deste xeito
/
A innovación, o esforzo e unha mentalidade colaborativa son os alicerces esenciais da nosa cultura e vivimos esta cultura todos os días. Independentemente da nosa diversidade os nosos valores únennos: esforzámonos por ser abertos, áxiles e responsables.

ABERTOS

Estamos orgullosos do noso pasado e abertos sempre a novas ideas e experiencias. Este carácter flexible e optimista é o que nos impulsa a ser inconformistas, escoitar, colaborar e manter unha actitude de aprendizaxe continua.

ÁXILES

Somos curiosos, estamos centrados no cliente e actuamos con velocidade ante os riscos e oportunidades. A axilidade e a valentía impregna o noso traballo. Actuamos xuntos coma un só equipo, respondendo con flexibilidade e axilidade.

RESPONSABLES

A confianza dos nosos clientes é fundamental, valoramos as relacións sólidas, somos respectuosos coa nosa contorna e mantémonos fieis aos nosos compromisos. Actuamos de forma sostible, ética e socialmente responsable.

A nosa xente

A vida en Serikat é unha viaxe persoal e profesional na que identificamos intereses e oportunidades para crecermos xuntos. Viaxamos sempre en equipo, é un principio simple co que convivimos todos os días. Cremos na singularidade persoal nun espazo colaborativo e de comunicación aberta no que todos temos as mesmas oportunidades para aprender e crecer

CUMPRIR COS COMPROMISOS É NOSO RETO

O que facemos

Traballamos con clientes audaces que diariamente abren novos camiños, cremos que coa tecnoloxía e os datos axeitados podemos, entre todos, buscar solucións e facer da nosa contorna un mundo mellor.

Axudamos aos nosos clientes con aqueles servizos, produtos e solucións que forman parte do universo das Tecnoloxías da Información.

Poderás atoparnos alí onde se cruzan as tecnoloxías emerxentes coas necesidades das persoas.

Serikat está integrada en Erhardt

En Serikat traballamos por un crecemento sostible, económico, social e medioambiental. Temos como propósito subministrar servizos de alta calidade procurando, de xeito responsable e eficiente, o crecemento económico e a creación de valor para os nosos clientes, accionistas, traballadores, empresas colaboradoras, administracións públicas e sociedade en xeral, favorecendo o desenvolvemento da contorna social no que operamos e utilizando de xeito racional os recursos naturais necesarios para a nosa actividade.

Play Video

Oportunidades de traballo

Contamos con opcións de desenvolvemento profesional que se adaptan a ti: Prácticas para contactar co teu futuro inmediato, Primeiro Emprego se remataches os estudos e Desenvolvemento Profesional para seguir crecendo.

Responsabilidade Social

En Serikat traballamos por un crecemento sostible económico, social e medioambiental. Temos como propósito subministrar servizos de alta calidade procurando, de xeito responsable e eficiente, o crecemento económico e a creación de valor para os nosos clientes, accionistas, traballadores, empresas colaboradoras, administracións públicas e sociedade en xeral, favorecendo o desenvolvemento da contorna social na que operamos e utilizando de xeito racional os recursos naturais necesarios para a nosa actividade.

Comprometémonos

A establecer prácticas responsables de contratación que tratan de aumentar a taxa de emprego e a loitar contra a exclusión social. A cumprir cos principios descritos no Pacto Mundial das Nacións Unidas.

Promovemos

Comportamentos que favorezan a saúde e seguridade no traballo dos nosos propios traballadores e un maior control dos contratistas no ámbito da saúde e a seguridade. A concienciación e sensibilización entre os nosos empregados para reducir o impacto ambiental xerado.

HSSQE

Calidade, medio ambiente, seguridade e saúde no traballo

O compromiso de Serikat diríxese ao desenvolvemento de modelos de negocio que contribúan a proporcionar valor ao cliente e á contorna social na que desenvolvemos a nosa actividade. A calidade do servizo, a satisfacción das necesidades dos clientes e a creación de relacións duradeiras coa sociedade, os clientes e persoal da compañía son os eixes fundamentais da nosa estratexia.

Calidade

Durante máis dun século de historia, fomos quen de responder aos diferentes desafíos do mercado, ofrecendo e desenvolvendo as solucións máis eficaces para satisfacer as demandas dos nosos clientes. A nosa idea de axudar aos clientes nos seus negocios consiste en identificar como deben ser as cousas.

Seguridade e Saúde Laboral

Velamos pola protección da saúde e o benestar das persoas que traballan en Erhardt. Proporcionamos condicións de traballo seguras e saudables para a prevención de lesións e deterioro da saúde. Este compromiso é irrenunciable, Erhardt intégrao na actividade que desenvolve e adopta as medidas necesarias para garantir o seu cumprimento.

Medio ambiente

Comprometémonos a cumprir cos requisitos legais de carácter ambiental aplicables na actividade. Entendemos a protección do medio ambiente como unha parte esencial da nosa actividade. Velamos por que se leve a cabo a través de metas e directrices que redunden na continua mellora da eficiencia do sistema de xestión e o desempeño ambiental da organización.

Traballa connosco

Información básica sobre protección de datos: los datos que facilite en la solicitud de empleo serán tratados por SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A., con CIF A48476006 y domicilio en C/ Ercilla, 19 5ª (48009 BILBAO), para gestionar su participación en los procesos de selección de personal, con legitimación en el mantenimiento de una relación pre-contractual y en su consentimiento expreso. Sus datos se conservarán mientras dure el proceso de selección o durante el plazo de dos años con el objetivo de tomarle en consideración para futuras vacantes. La información podrá ser comunicada a otras empresas del grupo para cumplir con la finalidad anterior. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación al tratamiento de sus datos personales o revocar su consentimiento, por escrito, en la dirección postal indicada o en la dirección de correo electrónico info@serikat.es, adjuntando fotocopia de su documento de identidad. También podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente.

Print Friendly, PDF & Email

Privacy policy

POLICY ON THE PROTECTION OF A CANDIDATE’S PERSONAL DATA

Dear Candidate In observance of the legal duty of notification laid down in article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation – hereinafter GDPR), and the provisions of Spain’s Organic Law 3/2018 on the Protection of Personal Data and the Assurance of Digital Rights, you are hereby provided with the following information regarding the processing of your personal data:

 1. IDENTIFICATION

  Holder:
  SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A.
  Registered address:
  C/ Ercilla, 19 5ª (48009 BILBAO)
  Tax/VAT number:
  A48476006X

  With a view to guaranteeing the due and proper management of your data processing, SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. has appointed a Data Protection Officer (hereinafter DPO), who may be contacted at the following address: dpd@serikat.es.

 2. INFORMATION AND CONSENT

  By accepting this Policy, and as the interested party, you are hereby informed and grant your unfettered, informed, specific and full consent regarding the processing of the personal data submitted in your job application.

 3. MANDATORY SUBMISSION OF DATA

  The personal data provided on the job application are not mandatory, unless specified otherwise by the required field on the form or by email, or which may subsequently be required for the fulfilment of the purpose in hand.

 4. WHAT DO WE USE PERSONAL DATA FOR?

  The personal data provided on the job application are processed for the management of your participation in staff recruitment processes.

 5. WHAT PERSONAL DATA DO WE PROCESS?

  The information containing personal data provided and gathered on the job application form that we process is essential for participating in recruitment processes, consisting of the following: personal details (name, family name, and ID or passport number), contact details (phone number, address, and email), academic record and professional background, and as appropriate, your picture (passport-size photograph that appears on your CV), as well as any other data you may provide in the open fields of “comments” or in your CV.

  As the interested party, you are required to provide accurate data and keep them updated. In the event of any modification of your personal data, you are kindly requested to inform us in writing for the sole purpose of updating your job application or CV.

  Whenever you provide data on third parties, you declare that you have their permission and undertake to disclose to them the information contained in this Privacy Policy, releasing the owner of the Website from any liability in this matter. Nonetheless, the owner of the Website may conduct the necessary checks on a regular basis to verify the data, adopting those measures of due diligence as appropriate, pursuant to the regulations on data protection.

 6. WHAT IS THE JUSTIFICATION FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA?

  The processing of your personal data is warranted by your express consent (article 6.1.a) of the GDPR) and the establishment of a pre-contractual relationship (article 6.1.b) of the GDPR).

 7. WHAT OTHER PARTIES ARE THE PERSONAL DATA DISCLOSED TO?

  For the purposes specified hereinabove, the personal data gathered may be disclosed to other companies in the business group and to third parties as provided for by law.

 8. STORAGE OF PERSONAL DATA

  The information provided shall be processed during the recruitment process and/or during the maximum time that the data may be considered pertinent for considering your suitability for future vacancies (2 years).

  Once this period of time has elapsed, your data will be deleted, unless it is deemed necessary to lock them in order to respond to potential legal contingencies arising from their processing, with no use being made of them other than to keep them available to public authorities and the Legal Administration.

  Should you therefore wish to continue participating in our recruitment processes, you are kindly requested to resubmit your CV.

 9. EXERCISING YOUR RIGHTS

  You may write to the postal address indicated in the heading of this Policy, or by sending an email to dpd@serikat.es attaching a photocopy of your ID document or passport, at any time and without charge, for the following purposes: withdraw any consent granted, receive confirmation on whether we are processing personal data of interest to you, access your personal data, correct inaccurate or incomplete data, request the deletion of your personal data when, for whatsoever reason, the data are no longer required for the purposes for which they were gathered, restrict the processing of the data in the event of the fulfilment of any of the conditions provided for in legislation on data protection, request the portability of the data you have submitted, and lodge an appeal regarding the protection of your personal data with the competent regulatory body.

 10. SECURITY MEASURES

  Your data will at all times be treated with absolute confidentiality and upholding the preceptive duty of secrecy thereof, pursuant to the provisions of current legislation of application, adopting accordingly those measures of a technical and organisational nature that guarantee the safeguarding of your data and avoid their alteration, loss, unauthorised processing or access, with due consideration for the state of technology, the nature of the data stored, and the risks to which they are exposed.

Política de Privacidade

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS DUN CANDIDATO

Estimado/a candidato/a, Cumprindo coa obriga legal de notificación establecida no artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016 relativo á protección das persoas físicas sobre o tratamento dos datos persoais e a libre circulación dos devanditos datos (Regulamento Xeral sobre a Protección de Datos – de aquí en diante RXPD), e as disposicións da Lei Orgánica Española 3/2018 sobre a Protección dos Datos Persoais e a Garantía dos Dereitos Dixitais, facilitámoslle pola presente a información relativa ao tratamento dos seus datos persoais.

 1. IDENTIFICACIÓN

  Titular:
  SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A.
  Sede social:
  C/ Ercilla, 19 5ª (48009 BILBAO)
  Número de identificación fiscal / CIF:
  A48476006

  Co fin de garantir unha xestión adecuada do tratamento dos seus datos, SERIKAT CONSULTORIA E INFORMATICA S.A. designou unha persoa responsable para a protección dos datos (de aquí en diante RPD) coa que pode poñerse en contacto no seguinte enderezo: dpd@serikat.es.

 2. INFORMACIÓN E CONSENTIMENTO

  Aceptando a presente política e como parte interesada, vostede queda informado e dá o seu pleno consentimento informado, libre e específico sobre o tratamento dos datos persoais incluídos na súa solicitude de emprego.

 3. PRESENTACIÓN OBRIGATORIA DOS DATOS

  Os datos persoais que figuran na solicitude de emprego non teñen carácter obrigatorio, a non ser que se especifique o contrario no campo requirido do formulario, no enderezo electrónico ou ben que sexan necesarios posteriormente para cumprir coa finalidade prevista.

 4. PARA QUE UTILIZAMOS OS DATOS PERSOAIS?

  O tratamento dos datos persoais incluídos na solicitude de emprego ten como finalidade xestionar a súa participación nos procesos de selección de persoal.

 5. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

  A información relativa aos datos persoais facilitados e recollidos no formulario de solicitude de emprego co que traballamos é fundamental para participar nos procesos de selección de persoal. Trátase dos seguintes datos: información persoal (nome, apelidos e número do carné de identidade ou pasaporte); datos de contacto (número de teléfono, enderezo e correo electrónico); expediente académico e experiencia profesional; e segundo proceda, a súa foto (unha foto de tamaño carné incluída no seu CV), así como outros datos que poida facilitar nos campos abertos de “comentarios” ou ben no seu CV. Como parte interesada, ten que facilitar datos fiables e actualizalos periodicamente. No caso de que se produza algún cambio nos seus datos persoais, agradecémoslle que nos escriba para nos informar desta circunstancia coa única finalidade de actualizar a súa solicitude de emprego ou o seu CV. Sempre que facilite datos relativos a terceiras persoas, cómpre declarar que ten o seu permiso e comprometerse a poñer a súa disposición a información incluída nesta Política de Privacidade, eximindo ao propietario do sitio web de toda responsibilidade a este respecto. Con todo, o propietario do sitio web pode efectuar periodicamente os controis necesarios para comprobar os datos e adoptar as medidas axeitadas coa debida dilixencia, de conformidade co estipulado nos regulamentos sobre a protección de datos.

 6. COMO SE PODE XUSTIFICAR O TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS?

  O tratamento dos seus datos persoais está xustificado polo seu consentimento expreso (artigo 6.1.a) do RXPD) e o establecemento dunha relación contractual (artigo 6.1.b) do RXPD).

 7. CALES SON AS OUTRAS PARTES QUE RECIBEN A COMUNICACIÓN DOS DATOS PERSOAIS?

  Tendo en conta as finalidades especificadas anteriormente, os datos persoais recollidos pódenlle ser comunicados a outras compañías do grupo empresarial e a terceiros segundo o estipulado na lexislación.

 8. ALMACENAMENTO DOS DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

  A información facilitada será tratada durante o proceso de selección de persoal e/ou durante o tempo máximo no que os datos poidan ser considerados pertinentes na valoración da súa aptitude para ocupar futuros postos vacantes (2 anos). Cando finalice este período de tempo, os seus datos serán suprimidos, a non ser que se considere que cómpre bloquealos para responder a posibles continxencias legais que poidan xurdir do seu tratamento, sendo unicamente utilizados para os ter a disposición das autoridades públicas e da Administración Xudicial. Así pois, se vostede desexa seguir participando nos nosos procesos de selección de persoal, pregámoslle que volva enviar o seu CV.

 9. EXERCER OS SEUS DEREITOS

  Pode dirixirse ao enderezo postal indicado no encabezamento desta Política ou enviar un correo electrónico a dpd@serikat.es achegando unha fotocopia do seu carné de identidade ou pasaporte, en calquera momento e sen coste algún para os seguintes fins: retirar un consentimento; recibir a confirmación de que estamos a tratar datos persoais do seu interese; acceder aos seus datos persoais; corrixir datos incompletos ou incorrectos; solicitar que se supriman os seus datos persoais cando por calquera circunstancia xa non se necesiten os datos para a finalidade coa que se recolleron; restrinxir o tratamento dos datos no caso de que se cumpran calquera das condicións previstas na lexislación relativa á protección de datos; solicitar a portabilidade dos datos que vostede facilitou e interpoñer un recurso sobre a protección dos seus datos persoais ante o organismo regulador competente.

 10. EDIDAS DE SEGURIDADE

  Os seus datos serán tratados en todo momento con total confidencialidade respectando a obriga de segredo que se deriva, de conformidade coas disposicións da presente lexislación en vigor, adoptando as medidas de natureza técnica e organizativa que garanten a salvagarda dos seus datos e evitan a súa modificación, perda, tratamento ou acceso non autorizado, coa debida consideración polo estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos aos que están expostos.